Säännöt / PRH 11.1.2024

nuija.jpg

Warkaus-seura ry:n säännöt

Voimassaolevat säännöt

Voimassaolon alku: 11.01.2024 

 


1§ Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Warkaus-seura ry ja sen kotipaikka on Varkauden kaupunki ja toimialue on
Varkauden seutu.


2§ Yhdistyksen tarkoituksena on

- Osallistuminen kotiseudun kehittämiseen huomioiden paikalliset erityispiirteet
- Elinympäristön laadun parantaminen ja ihmisten viihtyvyyden lisääminen
- Kotiseututietouden lisääminen, kotiseutuhengen ylläpitäminen
- Kotiseudun kulttuurien vaaliminen ja edistäminen.


Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

- Toimii yhteistyössä Varkauden kaupungin kanssa ja pyrkii vaikuttamaan päätöksentekoon
- Tekee aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja viranomaisille
- Toimii alueensa asukkaiden ja yhteisöjen yhdyssiteenä
- Harjoittaa mahdollisuuksiensa mukaan kotiseututietoutta lisäävää toimintaa
- Edistää perinteiden, historian ja nykypäivän tallentamista sekä luonnon- ja kulttuuriympäristön vaalimista
- Kartuttaa ja täydentää paikallista kotiseutuarkistoa
- Ylläpitää paikalliselle kotiseututoiminnalle tarpeellisia tiloja
- Järjestää kokouksia, kotiseutupäiviä ja muita kulttuuritilaisuuksia, näyttelyjä, talkoita
- Järjestää koulutusta sekä tiedottaa aluettaan ja omaa toimintaansa koskevista asioista,
toimii yhteistyössä Suomen Kotiseutuliiton, kulttuuriympäristöviranomaisten ja kotiseututyön aluejärjestön kanssa.


Yhdistyksellä on oikeus toimintansa tukemiseksi ottaa vastaan avustuksia ja lahjoituksia, omistaa ja hallita toimintaansa varten tarpeellista kiinteää omaisuutta sekä harjoittaa tarkoituksensa toteuttamiseksi pienimuotoista muistoesineiden myynti- sekä kustannustoimintaa sekä asianmukaisella luvalla järjestää arpajaisia ja rahankeräyksiä sekä vuokrata omistamiaan tiloja.


3§ Jäsenet

Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen. Kannattavaksi jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. Varsinaiset jäsenet ja kannattavat jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus. Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa.


4§ Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.
Jäsen voidaan katso eronneeksi, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta kahtena kalenterivuonna tai hallitus voi erottaa jäsenen, jos hän on muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitteet, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.


Seurasta eronneeksi todettu jäsen voidaan hyväksyä uudestaan jäseneksi sen jälkeen, kun hän on maksanut erääntyneet jäsenmaksut sekä täyttää muuten jäsenyyden vaatimat ehdot.


5§ Jäsenmaksu

Jäseniltä perittävien vuotuisten jäsenmaksujen suuruudesta päättää syyskokous. Varsinaiset jäsenet ja kannattajajäsenet maksavat syyskokouksen erikseen kummallekin jäsenryhmälle määräämän jäsenmaksun. Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksua.


6§ Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja ja 4-6 muuta varsinaista jäsentä sekä 0-2 varajäsentä. Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi.
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä valitsee keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.
Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä.Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.


7§ Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja yksin tai kaksi hallitusjäsentä yhdessä.
Hallitus voi valtuuttaa muun henkilön yksin kirjoittamaan yhdistyksen nimen.


8§ Yhdistyksen tilikausi

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Toiminnantarkastajan/tilintarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta hallitukselle.
Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajalle / toiminnantarkastajalle viimeistään kuukausi ennen kokousta.


9§ Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla.
Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Yhdistyksen kevätkokous pidetään tammitoukokuussa ja syyskokous syys-joulukuussa hallituksen määräämänä päivänä.
Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.


Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä, kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä yksi ääni. Kannattajajäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.
Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.


Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä tai sähköpostitse sekä yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä ja/tai kotisivuilla.


11§ Varsinaiset kokoukset

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan/tilintarkastajan lausunto
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat


Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa sekä kaksi ääntenlaskijaa
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksujen suuruus
6. Vahvistetaan toiminnantarkastajan/tilintarkastajan ja hallituksen jäsenten palkkiot seuraavalle kalenterivuodelle
7. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
8. Valitaan toiminnantarkastaja/tilintarkastaja ja varatoiminnantarkastaja/varatilintarkastaja
9. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai syyskokouksen
käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.


12§ Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja/tai yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä.
Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen