WARKAUS-SEURA RY:N JÄSENREKISTERI

Tämä tietosuojaseloste kertoo, miten Warkaus-seura ry:n jäsentiedot hankitaan ja mitä jäsenrekisteriin on kirjattu, mihin tietoja voidaan käyttää, millä tavalla tiedot suojataan sekä jäsenen oikeudesta tarkistaa ja muuttaa tietoja.
Tietosuojaseloste on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (2016/679) 30. artiklan ja henkilötietolain (523/1999) 10 § ja 24 § mukainen.

1. Rekisterinpitäjä
Warkaus-seura ry, Y-tunnus 0820905–2

Kulloisetkin yhteystiedot löytyvät kotisivuilta: http://warkaus-seura.fi/

2. Rekisteriasioista vastaava yhteyshenkilö ja pääkäyttäjä
Ari Kankkunen, Warkaus-seura ry:n hallituksen puheenjohtaja, puhelin 040 825 33 04 ja sähköposti ari.kankkunen@saunalahti.fi

3. Rekisterin nimi
Warkaus-seura ry:n jäsenrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste
Tietojen käsittely perustuu yhdistyksen jäsenten osalta Warkaus-seura ry:n oikeutettuun etuun eli yhdistyksen jäsenyyteen. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on:
– ylläpitää Yhdistyslain mukaista jäsenluetteloa
– jäsenasioiden hoito, kuten jäsenmaksulaskutus ja -seuranta sekä tiedottaminen
– tapahtumien järjestäminen
– toiminnan kehittäminen, tilastointi ja raportointi.

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteri sisältää seuraavia henkilötietoja yhdistyksen henkilöjäsenistä:
– Yhdistyslain 11 §:n vaatimat henkilötiedot eli jäsenen nimi sekä kotipaikka
– jäsenyyteen liittyvät tiedot, kuten jäsentyyppi, liittymis- ja eroamisajankohta, jäsenmaksuihin ja muihin laskuihin liittyvät tiedot
– yhteystiedot (postiosoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero)
– mahdolliset muut rekisteröidyn itsensä luovuttamat henkilötiedot.

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Jäseniltä itseltään liittymisen yhteydessä saadut tiedot sekä julkisista lähteistä saadut tiedot.
Kirjanpidosta saadut tiedot jäsen- ja muiden maksujen suorituksista.
Jäsen on velvollinen ilmoittamaan muuttuneet tietonsa Warkaus-seura ry:lle.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja siirrot
Henkilötietoja luovutetaan kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa.
Osoitetietoja käytetään jäsenpostitukseen.

Henkilötietoja ei siirretä EU- ja ETA-alueen ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet ja tietojen säilytysaika
Jäsenrekisteriä pidetään yllä jäsenrekisterin hoitajan ja puheenjohtajan toimesta Excel-taulukolla.
Rekisterin tietoja säilytetään niin kauan, kuin ne ovat tarpeen rekisterin tarkoituksen toteuttamiseksi. Yhdistyksen entisten jäsenten tarpeellisia henkilötietoja säilytetään vain niin kauan, kuin jäsenyys on voimassa.

9. Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat henkilörekisteriin tallennetut tiedot sekä oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua ja tietojen poistamista. Asiaa koskevat pyynnöt tulee toimittaa kirjallisesti kohdassa 2 mainitulle yhteyshenkilölle.
Muut oikeudet: Rekisteröidyllä on tietosuoja-asetuksen mukaisesti oikeus vastustaa tai pyytää tietojensa käsittelyn rajoittamista sekä tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä valvontaviranomaiselle.

Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen
Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa. Tämä tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty  26.1.2023.